Podmienky spracúvania osobných údajov predplatiteľov časopisu Új Nő

 

Článok I. Úvodné ustanovenie

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov zájazdov organizovaných vydavateľom časopisu Új Nő (ďalej len: „Podmienky“) slúžia na splnenie povinnosti prevádzkovateľa uvedeného v Článku III. týchto Podmienok, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k informovaniu dotknutej osoby o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov.

 

Článok II. Definície

1. Prevádzkovateľom pre účely týchto Podmienok je subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

2.Dotknutou osobou pre účely týchto Podmienok je fyzická osoba – predplatiteľ časopisu Új Nő, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

3. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely týchto Podmienok sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Článok III. Identifikácia prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb, je LOAR, spol. s r.o. so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 610.

2. Ďalšie kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov sú: e-mail:  oou [at] ehcs.sk

 

Článok IV. Zoznam, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je

a/ plnenie povinností prevádzkovateľa ako vydavateľa časopisu voči dotknutým osobám – predplatiteľom. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko. Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je povinnou požiadavkou potrebnou na uzavretie a následné plnenie zmluvy, t.j. za účelom prevzatia záväzku prevádzkovateľa na doručovanie časopisu Új Nő dotknutej osobe. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;

b/ uľahčenie kontaktu s dotknutou osobou s cieľom predchádzania škodám a zabezpečenia ochrany majetku a  finančných záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby v prípade nepredvídaných udalostí (neevidovanie platby objednávateľa, nemožnosť doručenia časopisu napr. z dôvodu zmeny bydliska dotknutej osoby a pod.). Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: 1. meno, priezvisko, 2. email alebo telefonický kontakt. Poskytnutie údajov podľa tohto písmena je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, ktorých poskytnutie je povinné. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v predchádzaní škodám a zabezpečení ochrany majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

 

Článok V. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom  sú spracúvané

a/ v prípade údajov spracúvaných na účel podľa článku IV písm. a/ týchto Podmienok do skončenia doby predplatenia časopisu,

b/ v prípade údajov spracúvaných na účel podľa článku IV písm. b/ týchto Podmienok do skončenia doby predplatenia časopisu.

 

Článok VI. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo

a/ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,

b/požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,

c/ na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

d/ požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e/ namietať proti spracúvaniu osobných údajov o jeho osobe podľa čl. IV. písm. b/ týchto Podmienok, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,

f/ vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a ktoré sú spracúvané na účely zadefinované v čl. IV. písm. a/ týchto Podmienok, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,

g/ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.

 

Cookies