A kétéves Emil harsány ordítással nekem szaladt, majdnem ledöntött a lábamról. Én hajszál híján nyakon öntöttem a forró erőlevessel, és elnézően mosolyogtam, megsimogattam szőke buksiját. Istenkém, milyen édes!

Ám a szomszéd asztalnál hama­rosan vérfagyasztó bömbö­lésbe kezdett Emil féléves hú­ga, én pedig gondolkodóba es­tem: vajon biztos, hogy egy felbolydult méh­kasra emlékeztető gyerekcsoport kellős köze­pén szeretném elfogyasztani a vacsorámat? Végül, amikor a kisiskolás Thomas úgy dön­tött, hasonszőrű társaival alkalmi futóversenyt szervez a damasztterítős asztalok között, a magam részéről befejezettnek nyilvánítottam az étkezést, és pánikszerűen elhagytam a harsány kiáltozástól visszhangzó éttermet.

sietos-generacio-kezdo.jpg
(© Golden Cosmos)

Több önállóságot a gyereknek!

A történet egy wellneshotelben esett meg ve­lem, de megeshetett volna bárhol: magyar vendéglőben, osztrák szállodában, svéd bú­toráruházban. Míg valamikor felnőttek és nem felnőttek világa számos ponton szigo­rúan elkülönült, addig ma kisebb és nagyobb gyerekek egyre több olyan helyszínen felbuk­kannak, ahová korábban csak a szüleiknek volt bejárásuk. Ez önmagában természetesen még nem volna baj. A baj az, hogy manapság a szülők jó része a „több önállóságot a gyereknek” jelmondat szellemében neveli (pontosabban inkább hagyja felnőni utódjait), és ügyet sem vet rá, ha fegyelmezetlen csemetéje zavar másokat. Mert hiába aranyos a vendéglőben négykézláb kúszó-­mászó csecsemő, ha sze­rencsétlen pincéreknek a púpozott tányé­rok mellett még arra is figyelniük kell, rá ne tapossanak egy óvatlan pillanatban.

A termálmedencében békésen üldögélő nyug­díjas ugyanúgy nem örül neki, ha váratla­nul kamasz fiúk heves vízipisztolycsatájának tűzvonalában találja magát, mint az önkor­mányzat bonyolult ügyfelekkel bíbelődő alkalmazottja, ha heves lábdobogás veri fel az okmányiroda csendjét. Az ily módon sarokba szorított felnőttek ráadásul még tehetetlennek is érzik magu­kat, mert sok mai szülő nemcsak maga nem szól rá rendetlenkedő kicsinyére, de azt is zokon veszi, ha ezt helyette más teszi meg.

A múltkoriban egy babazsúron döbbenten néztem, hogy egyetlen anyuka sem merte helyretenni azt a vendég kisfiút, aki játék gyanánt előbb lelökte az asztalról a háziak kétéves Maricáját, majd módszeresen nekilátott kirángatni a szekrényből a kislány ösz­szes frissen vasalt ruháját. Talán nálunk is el kellene látni a közterüle­teket olyan mulatságos piktogramokkal, ami­lyenek a londoni járműveken oktatják békés egymás mellett élésre az eltérő korú utazó­közönséget.

Ezek a vicces kis képek megígér­tetik az ifjabbakkal, hogy nem esznek csám­csogva büdös hamburgert a buszon, és nem bömböltetik hangosan a magnójukat, az idősebbekkel pedig, hogy nem felejtik el, milyen volt fiatalnak lenni.

A hirdetők álomcélcsoportja

A gyerek­ és a felnőttvilág összemosódása szin­te észrevétlenül történt. Míg tizenöt éve még nagyítóval kellett bababarát szállodát keres­nünk a kislányunknak, addig ma korcsoport­ra bontott animációs programok csalogatnak mindenfelé. A női mosdókban elszaporod­tak a pelenkázóasztalok, a vendéglők ét­lapjáról pedig nem hiányozhat a gyerekme­nü. A közgazdászok szerint a leghétközna­pibb döntéseink mögött is alapvető gazdasá­gi törvényszerűségek rejtőznek – és nincs ez másként ebben az esetben sem. Óriási téve­dés lenne ugyanis azt hinni, hogy a játszóhá­zat kialakító bevásárlóközpontot, az ingyenes bébiételt kínáló ét­termet pusztán­ tisztán gyerekbarát megfontolások irá­nyítják. Egyszerű­en vásárlói körét szeretné kibővíteni ilyen módon.

Amióta kizáró­lag fogyasztói mi­nőségünkben szá­mítunk a társadalom értékes tagjainak, a cégek érdeklődésére is csak akkor tartha­tunk számot, ha meg tudjuk fizetni a termé­keiket. Ennek megfelelően a gyerekek sem úgy általánosságban számítanak a világ leg­fontosabb embereinek (hirdetés) vagy kisher­cegeknek (sajtóanyag). Hanem azért, mert születésüktől kezdve – sőt, már az azt meg­előző kilenc hónapban is – iszonyatos pén­zeket lehet elkölteni rájuk. Mihelyst pedig cseperedni kezdenek, a maguk totyogós ko­ruk óta formálódó fogyasztói öntudatával olyan vásárlóerőt képviselnek, amelyet egyet­len kereskedő sem hagyhat figyelmen kívül.

minden_reggel_ujno.sk_0.png

Dollárok bűntudatból

A tizen­éves vásárlók jelentőségét már rég nem be­csüli alá senki, újdonságnak számít viszont, hogy a hirdetők új célcsoportjává a kiska­maszok váltak. Nem véletlenül: ez a kor­osztály szinte mindent ki tud sírni a szülei­ből, miközben tudatosan válogat a számá­ra tökéletesen ismerős terepet jelentő már­kák között. A kiskamaszpiacot a hat-tizen­két évesek alkotják, akik a marketinges felmérések tanúbizonysága szerint saját magukat egyáltalán nem tartják már gyerek­nek, és megvetően utasít­ják vissza, ha valaki játé­kot akar a kezükbe nyom­ni (az amerikai játékgyár­tók szövetsége gyorsan le is szállította célcsoportja felső korhatárát tizennégyről tíz évre).

Ezt, mondjuk, nem lehet zokon venni tő­lük, hisz tízévesen az ember még halálosan komolyan azt hiszi, felnőttnek lenni a vi­lág legjobb bulija. Elvégre – mint a lányom állította óvodáskorában – a felnőttek min­dig azt csinálják, amit akarnak. Mire kide­rül, hogy mégsem, már késő. A mai tiné­dzserjelöltek mindenesetre egy sietős gene­ráció tagjai, az angolul „age compression”, azaz „sűrített kor” néven emlegetett jelen­ség áldozatai – vagy haszonélvezői, ahogy vesszük. Azaz ők az a nemzedék, amely a korábbiaknál jóval gyorsabban válik fel­nőtté, na nem érzelmileg, de fogyasztói szokásaiban és anyagi lehetőségeiben min­denképpen.

Varga Klára
Cookies